خدمات عمومی


 ثبت نام
پارس متال
مدير عامل: - مدير اجرايي: -
-
محصولات لوله و اتصالات چدنى

تلفن: ۴۵۰۳۸۱۰-۱۳ فاکس: ۴۵۰۴۷۲۶ موبايل: -
کدپستي: - صندوق پستي: -
آدرس: تهران-کيلومتر ۸ جاده مخصوص کرج-خ شانزدهم- خ دوم
آدرس: -دوشنبه 28 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت