خدمات عمومیفولاد ساختمان ايستا
مدير عامل: آقاي داود شهبازي پور خياباني                   
خدمات نامشخص

تلفن: 6921062-6420129 فاکس: موبايل:
کدپستي:                   
آدرس: تهران - خ آزادي - روبروي دانشکده دامپزشکي - برجساز - پ 65 - بلوک A - ط 13چهار شنبه 4 بهمن 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت