خدمات عمومیاستند
مدير عامل: كاظم آرايي اردكاني                   
خدمات نامشخص

تلفن: 88807463 فاکس: 88807011 موبايل:
کدپستي:                   
آدرس: خيابان حافظ ، نرسيده به چهارراه کالج ، کوچه آرژانتين ، شماره 18 ، طبقه سومشنبه 26 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت