خدمات عمومیاقليم آرا
مدير عامل: آقاي محمد ناظمي                   
خدمات نامشخص

تلفن: 2261143 - 2261131 - 2261039 فاکس: موبايل:
کدپستي:                   
آدرس: خيابان ميرداماد ، ميدان مادر ، برج بيژن ، طبقه سيزدهم ، واحد يکیکشنبه 27 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت