خدمات عمومیشهر بنا
مدير عامل: آقاي حسين حلي                   
خدمات نامشخص

تلفن: 5261571 - 5263911 - 5263914 فاکس: موبايل:
کدپستي:                   
آدرس: تبريز ، خيابان شهيد بهشتي ، ساختمان فاکر ، طبقه چهارم ، آپارتمان 402یکشنبه 27 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت