خدمات عمومیبافت شهر
مدير عامل: آقاي آرميک خداقلي عراقي                   
خدمات نامشخص

تلفن: 8758365-6 فاکس: موبايل:
کدپستي:                   
آدرس: خيابان بهشتي ، خيابان صابونچي ، کوچه مهماندوست ، شماره 4 ، طبقه اولشنبه 26 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت