خدمات عمومیبامين
مدير عامل: خانم فائزه مير حسيني                   
خدمات نامشخص

تلفن: 6419156 فاکس: موبايل:
کدپستي:                   
آدرس: خيابان کارگر شمالي ، خيابان نصرت شرقي ، شماره 16 ، طبقه اولیکشنبه 27 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت