خدمات عمومیبردار راه تهران
مدير عامل: آقاي نادر صالحي صدقياني                   
خدمات نامشخص

تلفن: 8730304 فاکس: موبايل:
کدپستي:                   
آدرس: خيابان مطهري ، خيابان کوه نور ، شماره 25 ، طبقه سومشنبه 26 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت