خدمات عمومیبعد تکنيک
مدير عامل: آقاي محمد علي گرگي کلهر                   
خدمات نامشخص

تلفن: 2901798 فاکس: موبايل:
کدپستي:                   
آدرس: خيابان ميرداماد ، ميدان مادر ، خيابان بهروز ، شماره 16 ، طبقه همکفشنبه 26 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت