خدمات عمومیبعد چهارم نوين
مدير عامل: آقاي عبد الله گيوي                   
خدمات نامشخص

تلفن: 8023882 - 630613 فاکس: موبايل:
کدپستي:                   
آدرس: ميدان فاطمي ، ميدان گلها ، ميدان سلماس ، شماره 43شنبه 26 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت