خدمات عمومیبنا شهر
مدير عامل: آقاي سعيد قائمي                   
خدمات نامشخص

تلفن: 8795709 - 8776900 - 8885767 فاکس: موبايل:
کدپستي:                   
آدرس: خيابان گاندي ، نبش خيابان 23 ، شماره51 ، طبقه پنجم ، واحد15شنبه 26 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت