خدمات عمومیبنا طرح
مدير عامل: آقاي ابراهيم همدانلو                   
خدمات نامشخص

تلفن: 5567607 - 5562266 فاکس: موبايل:
کدپستي:                   
آدرس: تبريز ، خيابان شريعتي جنوبي ، روبروي خيابان صائب ، شماره 426 ، طبقه دومدوشنبه 29 مرداد 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت