خدمات عمومیپارت
مدير عامل: آقاي بهرام امين زاده گوهر ريزي                   
خدمات نامشخص

تلفن: 22223510 فاکس: 22229342 موبايل:
کدپستي:                   
آدرس: خيابان ميرداماد ، نرسيده به ميدان مادر ، خيابان رودبار غربي ، شماره70یکشنبه 27 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت