خدمات عمومیپارساز
مدير عامل: آقاي سيروس بلورچي                   
خدمات نامشخص

تلفن: 2253414 فاکس: موبايل:
کدپستي:                   
آدرس: خيابان ميرداماد ، رازان جنوبي (بهزاد حصاري) ، کوچه چهارم ، شماره 26 ، طبقه دومشنبه 26 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت