خدمات عمومیپارس گستره
مدير عامل: آقاي علي اکبر علائيان                   
خدمات نامشخص

تلفن: 88736719-88731446 فاکس: 88734306 موبايل:
کدپستي:                   
آدرس: خيابان بهشتي ، خيابان پاکستان ، خيابان چهاردهم ، شماره 11شنبه 26 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت