خدمات عمومیپارس نقش
مدير عامل: آقاي محمد جواد جباريان                   
خدمات نامشخص

تلفن: 2248631 فاکس: موبايل:
کدپستي:                   
آدرس: شيراز ، خيابان فردوسي ، نرسيده به چهارراه رودکي ، روبروي نمايشگاه گردونه ، شماره 20 ، طبقه اولشنبه 26 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت