خدمات عمومیپارهاس و همکاران
مدير عامل: آقاي کامران ذکاوت                   
خدمات نامشخص

تلفن: 22027380 فاکس: 22046477 موبايل:
کدپستي:                   
آدرس: الهيه ، خيابان فرشته ، خيابان بيدار ، شماره 19 ، طبقه اول شرقيشنبه 26 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت