خدمات عمومیپايست
مدير عامل: آقاي سيد محسن ميردامادي                   
خدمات نامشخص

تلفن: 66463013-66492061 فاکس: 66487805 موبايل:
کدپستي:                   
آدرس: خيابان ولي عصر ، بين طالقاني و ميدان ولي عصر ، خيابان فيروزه ، شماره 55 ، طبقه زيرينیکشنبه 27 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت