خدمات عمومیپتگين
مدير عامل: آقاي آريا بوريايي                   
خدمات نامشخص

تلفن: 2228438 فاکس: 2211226 موبايل:
کدپستي:                   
آدرس: ساري ، خيابان قارن ، ساختمان سليم ، طبقه آخردوشنبه 29 مرداد 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت