خدمات عمومیپرديس ايران
مدير عامل: آقاي حسام الدين راقي                   
خدمات نامشخص

تلفن: 8440747 - 8407974 فاکس: موبايل:
کدپستي:                   
آدرس: انتهاي خيابان بهشتي ، نرسيده به خيابان شريعتي ، شماره 22 ، ساختمان شماره 353رطبقه چهارم ، سمت راستیکشنبه 27 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت