خدمات عمومیتکنوترم
مدير عامل: آقاي سعيد اسلامي                   
خدمات نامشخص

تلفن: 6428391 فاکس: موبايل:
کدپستي:                   
آدرس: تهران - م توحيد - اول خ ستارخان - خ نمازي اول - پ 73چهار شنبه 1 آذر 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت