خدمات عمومیپژوهشهاي ساختماني ايران
مدير عامل: آقاي منوچهر علي نژاد                   
خدمات نامشخص

تلفن: 8898329-30 ، 8923448-51 فاکس: موبايل:
کدپستي:                   
آدرس: خيابان کريمخان زند ، ابتداي خيابان حافظ ، شماره 701 ، طبقه دومشنبه 26 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت