خدمات عمومیگنايس
مدير عامل: آقاي مسعود کنگري                   
خدمات نامشخص

تلفن: 6460848-6465754-6415211 فاکس: موبايل:
کدپستي:                   
آدرس: تهران - خ فلسطين - نبش بزرگمهر - پ 141 - ط 4شنبه 26 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت