خدمات عمومیپل مير
مدير عامل: آقاي عبد الرضا ذکايي                   
خدمات نامشخص

تلفن: 88710802-88719605-88719614 فاکس: 88721834 موبايل:
کدپستي:                   
آدرس: ميدان آرژانتين ، خيابان بخارست ، خيابان هفدهم (شهيد شفق) ، شماره12+1 ، طبقات سوم وچهارمشنبه 26 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت