خدمات عمومیماشين سازي عزتي
مدير عامل: آقاي --                   
خدمات نامشخص

تلفن: -- فاکس: موبايل:
کدپستي:                   
آدرس: تهران - ج قديم کرج - کيلومتر 3 - بعد از ايران تانکر - خ 29یکشنبه 28 مرداد 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت