خدمات عمومیپنجه روان
مدير عامل: آقاي عبدالعلي عبدي نور                   
خدمات نامشخص

تلفن: 3456741-3442090 فاکس: 3459166 موبايل:
کدپستي:                   
آدرس: اروميه ، خيابان کاشاني ، روبروي ميهمانسراي اروميه ، طبقه فوقاني مبليران ، شماره 171یکشنبه 27 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت