خدمات عمومیعاليکار
مدير عامل: - مدير اجرايي: -
-
خدمات -

تلفن: ۸۴۰۰۶۳۳ فاکس: ۸۷۰۶۵۱۱ موبايل: -
کدپستي: - صندوق پستي: -
ايميل: alikar_corp@yahoo.com وب سايت: -
آدرس: تهران-خ عباس آباد-خ انديشه اصلى-پلاک ۷۵-ط ۲
آدرس: -دوشنبه 28 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت