خدمات عمومیپيرراز
مدير عامل: آقاي سيد محسن مير حيدر                   
خدمات نامشخص

تلفن: 8-88901136 فاکس: 88901139 موبايل:
کدپستي:                   
آدرس: خيابان ولي عصر ، زرتشت غربي ، کوي يزدان ، شماره 33یکشنبه 27 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت