خدمات عمومیهوايار
مدير عامل: - مدير اجرايي: -
-
خدمات کمپرسور هواى فشرده

تلفن: ۸۹۵۲۱۳۹-۴۰ فاکس: ۸۹۶۹۸۲۶ موبايل: -
کدپستي: 1414777118 صندوق پستي: -
ايميل: info@havayar.com وب سايت: www.havayar.com
آدرس: تهران-خ دکتر فاطمى-ط ۵
آدرس: -دوشنبه 28 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت