خدمات عمومیموسسه توسعه و فن آورى سازه هرمزگان
مدير عامل: معين ذوالجود                   
برگزارى دوره هاى محاسبات ساختمان
مديريت پروزه Ms.Project
SAFE - ETABS
ANSYS
MATLAB
3D- MAX
متره و برآورد و تنظيم صورت وضعيتهاى ساختمانى بعلاوه نکات حقوقى ق
خدمات نامشخص

تلفن: ۲۲۲۷۷۸۲-۰۷۶۱ فاکس: ۲۲۲۷۷۸۲-۰۷۶۱ موبايل:
کدپستي:                   
آدرس: بندرعباس ميدان شهدا مجتمع تجارى شهردارى طبقه دوم شماره ۷۶دوشنبه 28 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت