خدمات عمومیخدمات
مدير عامل: بشير فدايى                   
خدمات نامشخص

تلفن: ۰۳۹۲۳۲۲۵۲۶۴ فاکس: موبايل:
کدپستي:                   
ايميل: kharebamaram_85@yahoo.com وب سايت:
آدرس: کرمان انارشنبه 26 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت