خدمات عمومیshenavar sazeh pooyesh(SSP)
مدير عامل: M.Motarjemi                   
exclusive representative of LIEBHERR for crawler & offshor cranes
خدمات نامشخص

تلفن: 66928741 فاکس: 66941233 موبايل:
کدپستي:                   
ايميل: وب سايت: www.ssptehran.com
آدرس: Unit 5 No19 Amirsamani alley Azadi Aveneuشنبه 26 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت