خدمات عمومیپويا تسنيم تهران
مدير عامل: على رستمخانى                   
مشاوره و پيمانکارى تاسيسات برقى و مکانيکى ابنيه و صنعتى
خدمات نامشخص

تلفن: ۶۶۹۰۲۹۹۱ فاکس: ۶۶۹۰۲۹۹۲ موبايل:
کدپستي:                   
آدرس: خ باقرخان خ فرزين جنوبى پلاک ۸ واحد ۴چهار شنبه 1 آذر 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت