خدمات عمومیشرکت بناب مشهد
مدير عامل: مهندس محسن سليمى مدير اجرايي: مهندس سعيد سليمى
شرکت داراى گواهينامه صلاحيت پيمانکارى دررشته هاى تاسيسات و تجهيزات۴،آب۴،ساختمان۵ ميباشد.
خدمات نامشخص

تلفن: ۰۵۱۱۷۶۴۰۰۷۴ فاکس: ۰۵۱۱۷۶۴۰۰۷۵ موبايل: ۰۹۱۵۱۱۱۴۵۲۱
کدپستي:                   
ايميل: msalimi0511@yahoo.com وب سايت:
آدرس: مشهد- بلوارفردوسى- بين خ ثمانه و مهدى شماره ۱۷۳چهار شنبه 1 آذر 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت