خدمات عمومیشرکت ژرف دژ ساز
مدير عامل: پويا عسکرى مدير اجرايي: محمد ساداتيان
پيمانکار ابنيه و تاسيسات
خدمات نامشخص

تلفن: ۲۲۳۳۱۶۷۱ فاکس: ۲۲۳۰۱۴۹۳ موبايل: ۰۹۱۲۱۹۹۹۷۲
کدپستي: 1461734551                   
ايميل: jarfco@gmail.com وب سايت:چهار شنبه 1 آذر 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت