خدمات عمومیدلتا پي سگ
مدير عامل: محمد علي امين‌زاده                   
لودر، بچينگ
خدمات نامشخص

تلفن: ۱-۲۲۲۷۲۸۹۰-۰۲۱ فاکس: ۲۲۲۷۲۷۹۱-۰۲۱ موبايل:
کدپستي:                   
آدرس: خ ميرداماد، م مادر، خ شاه نظري، برج ناهيد، ط۲، واحد۲یکشنبه 28 مرداد 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت