خدمات عمومیمعماران خلاق پاياديس
مدير عامل: سپهر معتقد مدير اجرايي: ارد تاجداران
طراحى معمارى و معمارى داخلى مبتنى بر اصول و تحليل هاى علمى
خدمات نامشخص

تلفن: ۸۸۹۶۷۸۲۶- ۸۸۹۶۸۰۷۶ فاکس: ۸۸۹۷۰۷۰۹ موبايل: ۰۹۱۲۳۹۰۰۰۷۳
کدپستي:                   
ايميل: info@payadis.com وب سايت: www.payadis.com
آدرس: بلوار کشاورز- برج سامان ۲ - واحد ۱۴شنبه 26 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت