خدمات عمومیکلبه برج
مدير عامل: يحيي شيري                   
نشريه برج و توليدکننده نرم‌افزارهاي مهندسي و طراحي و معماري
خدمات نامشخص

تلفن: ۳-۶۶۵۹۶۹۲۲-۰۲۱ و ۲۲۹۵۴۲۵-۰۱۱۱ فاکس: ۲۲۹۵۴۸۰-۰۱۱۱ موبايل:
کدپستي:                   
ايميل: وب سايت: www.pashco.com
آدرس: خيابان آزادى، ابتداي نواب، پ۲۷۶شنبه 26 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت