خدمات عمومیفصلنامه شارستان
مدير عامل: مينو اسماعيل‌زاده                   
نشريه فني و مهندسي(معماري و شهرسازي)
خدمات نامشخص

تلفن: ۸۸۸۰۹۶۲۵-۸۸۸۰۲۲۳۵-۰۲۱ فاکس: ۸۸۸۰۹۶۲۴-۰۲۱ موبايل:
کدپستي:                   
ايميل: sharestan-mag 2003@yahoo.com وب سايت:
آدرس: خيابان وليعصر، بالاتر از سينما استقلال، کوچه فرشيد، شماره۱۶، طبقه۲چهار شنبه 1 آذر 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت