خدمات عمومیفصل بين‌المللي فني مهندسي ساخت شهر
مدير عامل: صمد محمد ابراهيم‌زاده                   
معرفي فصل‌نامه بين‌امللي فني مهندسي
خدمات نامشخص

تلفن: ۷۷۴۹۴۰۹۰-۷۷۲۰۲۸۲۶-۰۲۱ فاکس: ۷۷۲۰۳۴۲۷-۰۲۱ موبايل:
کدپستي:                   
ايميل: info@sakhteshahr.com وب سايت:
آدرس: رسالت،‌ خيابان فرجام، خيابان ۴۹، پلاک۱۳۱، طبقه۲دوشنبه 28 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت