خدمات عمومیفرا رسانه دوران
مدير عامل: محمد مظاهري                   
انتشارات و تبليغات
خدمات نامشخص

تلفن: ۸۸۸۰۳۷۳۶-۰۲۱ فاکس: ۸۸۸۹۹۰۵۳-۰۲۱ موبايل:
کدپستي:                   
ايميل: fararasaneh@fararasaneh.com وب سايت:
آدرس: خيابان وليعصر، تقاطع فاطمي، خيابان شهيد حميد صدر، شماره ۲۴، واحد۹چهار شنبه 24 مرداد 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت