خدمات عمومیمركز خدمات ام دي اف ژيوار
مدير عامل: محسن اميني نيك مدير اجرايي: عبدالرضا سرلك
طراحي و اجراء دكوراسيونهاي داخلي:
۱- كابينت هاي مدرن آشپزخانه
۲- محيط هاي كاري و اداري
۳- غرفه هاي نمايشگاهي
۴- سرويسهاي داخلي اتاق و ....
خدمات نامشخص

تلفن: ۵۴۰۰۰۶۵-۰۳۱۱ فاکس: ۳۲۰۷۶۸۱-۰۳۱۱ موبايل: ۰۹۱۳۱۱۵۰۴۶۳
کدپستي:                   
ايميل: info@jivardesign.com@amini_nik وب سايت: www.jivardesign.com
آدرس: خ امام خميني- روبروي كوچه مارچين (مهدي)- كوچه حكيم(پلار)- بن بست اول سمت راستشنبه 26 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت