خدمات عمومیسي‌بن‌سازه مهر
مدير عامل: مهندس مهدي مهاجران                   
بازاريابي محصولات تاسيساتي و ساختماني
خدمات نامشخص

تلفن: ۲-۲۲۰۱۶۲۰۱-۵-۲۲۹۰۷۶۳۴-۰۲۱ فاکس: ۲۶۲۰۲۵۹۵-۰۲۱ موبايل:
کدپستي:                   
ايميل: sibeab.com وب سايت: www.sibeab.com
آدرس: م ونک، ملاصدرا، خ شيرازجنوبي، بعدازسه‌راه سامان، بن‌بست ميثم ، ض۱/۱۰، واحد۳پنجشنبه 24 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت