خدمات عمومیپشم سراميك پارس
مدير عامل: مرتضي تورنيني                   
بازرگاني
خدمات نامشخص

تلفن: ۵-۸۸۳۴۳۱۲۴-۸۸۸۴۱۰۵۵-۸۸۸۴۱۰۴۸-۰۲۱ فاکس: ۸۸۸۴۱۰۴۱-۰۲۱ موبايل:
کدپستي:                   
ايميل: INFO@PC-PARS.COM وب سايت: WWW.PC-PARS.COM
آدرس: م هفت تير، خ قائم مقام فرهاني، ك الوند، پ۲۲، واحد۳شنبه 26 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت