خدمات عمومیپديده افزار
مدير عامل: سيامك روشنيان                   
توليد و ارائه تخصصي نرم‌افزار صنعت ساختمان
خدمات نامشخص

تلفن: ۶۶۴۲۲۸۷۰-۶۶۵۹۴۵۳۹-۰۲۱ و ۸۴۳۸۴۶۱-۰۵۱۱ فاکس: ۶۶۴۲۲۸۷۰-۰۲۱ و ۸۴۳۸۴۶۱-۰۵۱۱ موبايل: ۱۶۱۴۳۸۰-۰۹�
کدپستي:                   
ايميل: info@padideafzar.com وب سايت: www.padideafzar.com
آدرس: م توحيد، خ گلباد، پ۲۸، ط۱
آدرس: مشهد،‌ خ احمدآباد، بين عارف و پرستار، پ۳۸دوشنبه 28 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت