خدمات عمومیبازرگاني خوشنواز
مدير عامل: كاظم خوشنواز                   
توليد و واردات هداياي تبليغات و انتشارات و بازرگاني
خدمات نامشخص

تلفن: ۶۶-۸۸۷۲۳۷۶۵-۰۲۱ فاکس: ۶۶-۸۸۷۲۳۷۶۵-۰۲۱ موبايل: ۱۱۸۶۹۹۳-۰۹�
کدپستي:                   
ايميل: khoshnavaz.ap@gmail.com وب سايت:
آدرس: م آرژانتين، ابتداي خ احمد قيصر(بخارست)، ابتداي هفدهم، شماره ۳، واحد۱شنبه 26 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت