خدمات عمومیايمن تصوير پايدار
مدير عامل: محمد رضا نادمي                   
انتقال تصوير از طريق خط تلفن و حفاظت پيراموني از نوع فنس يا نوع خطي مادون قرمز و كنترل تردد با اثر انگشت،‌ كد و كارت
خدمات نامشخص

تلفن: ۸۸۷۸۴۲۶۵ فاکس: ۸۸۷۸۴۲۷۹ موبايل:
کدپستي:                   
ايميل: INFO@IMENTASVIR.COM وب سايت: WWW.IMENTASVIR.COM
آدرس: نبش بزرگراه مدرس و ميرداماد غربي شماره۲۸۱- طبقه سوم غربيشنبه 26 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت