خدمات عمومینشريه مسكن
مدير عامل: عباس زركوب                   
نشريه تخصصي، خبر، آموزش،‌تحليلي در حوزه صنعت ساختمان
خدمات نامشخص

تلفن: ۸۸۶۰۸۲۷۱-۰۲۱ فاکس: ۸۸۶۰۸۲۷۱-۰۲۱ موبايل:
کدپستي:                   
ايميل: info@maskanmay.com وب سايت: www.maskanmay.com
آدرس: بزرگراه شهيد همت، خ شيراز جنوبي، خ شهيد باباعليخاني، ساختمان پزشكان، پلاك۵شنبه 26 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت