خدمات عمومیماهنامه نفت و انرژي
مدير عامل: خشايار شكيبي                   
انتشار نشريه‌اي تخصصي در خصوص نفت و انرژي و صنايع وابسته
خدمات نامشخص

تلفن: ۸۸۶۷۱۶۷۶-۸۸۶۶۲۲۹۷-۰۲۱ فاکس: ۸۸۶۷۱۶۷۶-۸۸۶۶۲۲۹۷-۰۲۱ موبايل:
کدپستي:                   
ايميل: INFO@NAFT-O-ENERGY.COM وب سايت: WWW.NAFT-O-ENERGY.COM
آدرس: خ ۲۳ گاندي، پلاك ۲۱، واحد ۱۹،صندوق پستي۵۱۹-۱۴۶۶۵شنبه 26 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت