خدمات عمومیتحليل گر آمارى
مدير عامل: پارسا اشرفى مقدم                   
من در زمينه تحليل آمارى و آموزش آمار در زمينه هاى مختلف کار کرده ام.
آموزش آمار و بررسى نمونه اى و به کار گيرى روش هاى آمارى در کارهاى فنى و ساختمانى جزو فعاليت هاى من است.
در زمنيه مديريت زمان و بالا بردن بهره ورى سيستم هم مى توانم مشاوره بدهم
خدمات نامشخص

تلفن: ۰۲۱-۶۶۹۳۱۶۵۱ فاکس: ۶۶۹۳۱۶۵۱ موبايل: ۰۹۳۵۲۴۹۸۸۳
کدپستي: 1443643551                   
ايميل: parsa513@yahoo.com وب سايت:
آدرس: تهران-خ ستارخان-خ پاتريس لمومبا-ک سعيدى -پ ۶دوشنبه 28 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت